Publikacje naukowe

  1. Przemysław Sieradzan, The „Pomor Question” in the Context of Russo-Norwegian Relations, „Miscellanea Oeconomicae”, nr 4/2015, s. 239-250.
  2. Przemysław Sieradzan, „Gnoza w ruchach neopogańskich”, J. Prokopiuk, A. Chudzińska-Parkosadze (red.), Pod Słońcem Gnozy, Poznań 2015.
  3. Przemysław Sieradzan, W poszukiwaniach wielkiej syntezy : ezoteryczne i geopolityczne aspekty azjatyckich ekspedycji Nikołaja Roericha, D. Oboleńska, M. Rzeczycka [red.], Światło i ciemność : podróż inicjacyjna, podróż metafizyczna, podróż ezoteryczna, t. 5, Gdańsk 2014.
  4. Przemysław Sieradzan, Ruch na rzecz niepodległej Ingrii – walka narodu o samostanowienie czy postmodernistyczna maskarada?, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 12, nr 1-2 2014.
  5. Przemysław Sieradzan, Odrodzenie tradycyjnej religii politeistycznej w Republice Mari El, „Cywilizacja i Polityka” nr 12/2014.
  6. Przemysław Sieradzan, Ludy rdzenne Arktyki wobec rywalizacji mocarstw i koncernów surowcowych o złoża naturalne [w:] P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Poznań 2014.
  7. P. Sieradzan, Siberian Separatism and Russian Post-Imperial Statehood, “European Journal of Transformation Studies” 2014 vol. 2, supplement 1
  8. Tadeusz Bodio, Przemysław Sieradzan, Panczerkieski ruch narodowy w Federacji Rosyjskiej [w:] A. Bonusiak, D. Popek [red.], Między Wschodem a Zachodem. Kaukaz wczoraj i dziś, Rzeszów 2014.
  9. Przemysław Sieradzan, Przywództwo i elity polityczne Republiki Kałmucji po 1991 roku [w:] Tadeusz Bodio (red.) Kaukaz Północny. Elity władzy i życie polityczne, Warszawa 2014.
  10. Przemysław Sieradzan, Wyspy Aleuckie i Komandorskie w kontekście rywalizacji wielkich mocarstw o hegemonię na Północnym Pacyfiku, „Nowa Polityka Wschodnia”, 5 (2)/2013
  11. Przemysław Sieradzan, Pomorcy na pograniczu rosyjsko-norweskim, „Cywilizacja i polityka” 11/2013. (1 pkt)
  12. Przemysław Sieradzan, „Idea, struktura i działalność Organizacji Narodów i Ludów Niereprezentowanych (UNPO)”, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” vol. 11/2013
  13. Przemysław Sieradzan, Rosyjska opozycja radykalna: paroksyzm upadku czy nadzieja na zmianę?, „Polityka Wschodnia” nr 1 (2) 2013.
  14. Przemysław Sieradzan, Nikołaj Roerich – poszukiwacz Shambhali, „Hermaion” nr 2/2013.
  15. Przemysław Sieradzan (recenzja), Krzysztof Kozłowski, „Kolory rewolucji, Warszawa 2012, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” vol. 11/2013
  16. Przemysław Sieradzan, Ideologia państwowa współczesnej Białorusi [w:] M. Domagała, M. Piskorski, P. Sieradzan, M. Szołucha, Białoruś: Model państwa i gospodarki, Warszawa 2012.
  17. Przemysław J. Sieradzan, Czynniki destabilizacji politycznej w Karaczajo-Czerkiesji: separatyzm etniczny i fundamentalizm religijny, „Przegląd Politologiczny” 2/2012.
  18. Tadeusz Bodio, Przemysław J. Sieradzan, Źródła nacjonalizmu czerkieskiego i jego konsekwencje polityczne, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 4/2012.
  19. Sieradzan P.J., Ku nowej „Wielkiej Grze” – rywalizacja mocarstw światowych o przywództwo geopolityczne w regionie Kaukazu [in:] Bodio T. (ed.), Kaukaz: Transformacja przywództwa i elit politycznych, Warszawa 2012.
  20. Bodio T., Sieradzan P.J., „Walka elit o kształt ustrojowy Karaczajo- Czerkiesji” [in:] Bodio T. (ed.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012.
  21. Sieradzan P.J., „Elity polityczne separatystycznej Abchazji” [in:] T. Bodio (ed.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012.
  22. Sieradzan P.J., „Rosyjska percepcja konfliktu osetyjskiego” [in:] Potocki R., Domagała M., Sieradzan P.J. (ed.), Konflikt kaukaski w 2008 r., Warszawa 2012.
  23. Sieradzan P., Ukraina, Białoruś i kraje Azji Centralnej wobec wojny osetyjskiej”, (in:) Potocki R., Domagała M., Sieradzan P.J. (ed.), Konflikt kaukaski w 2008 r., Warszawa 2012.
  24. Bodio T., Sieradzan P.J., The Struggle Over the Form of the Political System of the Karachay-Circassian Republic Among the Ruling Elites, “Polish Political Science Yearbook 2012”.
  25. Bodio T., Sieradzan P.J., Tryumf Dionizosa. Rzecz o kulturze politycznej polskiego sarmatyzmu i romantyzmu [in:] „Cywilizacja i polityka” 9/2011, s. 64-79.
  26. Przemysław Sieradzan, Dymisja Jurija Łużkowa. Analiza politologiczna [w:] „Cywilizacja i polityka” 9/2011.
  27. Przemysław Sieradzan, ,„Postrzeganie Rosji przez pryzmat tęsknoty za utraconym imperium” [w:] Bieleń S. [ed.] Wizerunki międzynarodowe Rosji, ASPRA-JR, Warszawa 2011.
  28. Przemysław Sieradzan, „Próby konceptualizacji „Piątego Imperium” – przykład Aleksandra Prochanowa” [w:] Bieleń S., Skrzypek A. [ed.] Rosja. Refleksje o transformacji, ASPRA-JR, Warszawa 2010.
  29. Przemysław Sieradzan, „Przywództwo i elity władzy w Osetii Południowej (wybrane aspekty)” [w:] Bodio T. [red.] Przywództwo i elity władzy w krajach WNP, vol. II, ASPRA-JR, Warszawa 2010.
  30. Przemysław Sieradzan, „Koncepcja przywództwa pasjonarnego Lwa N. Gumilowa” [w:] Bodio T. [red.] Przywództwo i elity władzy w krajach WNP, Warszawa 2010, vol. I, Warszawa 2010.
  31. Przemysław Sieradzan, „Ekstremizm polityczny w Rosji w okresie prezydentury Władimira Putina” [w:] Stępień-Kuczyńska A., Bieleń S. [red.], Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, Adam Marszałek, Łódź-Warszawa-Toruń 2009.

 

Konferencje krajowe:

 • III Zjazd Geopolityków Polskich, Uniwersytet Wrocławski, 21-22 października 2010 r.
 • III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy:  Religie i religijność w świecie współczesnym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  12-15 września 2011.
 • IV Zjazd Geopolityków Polskich, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, 20-21 października 2011.
  Polsko-azerbejdżańska konferencja naukowa – stosunki polsko-azerbejdżańskie: historia i współczesność, Uniwersytet Warszawski, 25 czerwca 2012 r.
 • II Ogólnopolski Kongres Politologii Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. Poznań, 19-21 września 2012 roku
 • „Sytuacja narodowościowa na Kaukazie Północnym w Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR”, Uniwersytet Rzeszowski, 29-30 listopada 2012.
 • „Współpraca i rywalizacja w Europie Bałtyckiej”, Uniwersytet Gdański, 11 kwietnia 2013
 • „Między Wschodem a Zachodem: Kaukaz wczoraj i dziś”, Uniwersytet Rzeszowski
 • „IV Ogólnopolskie Warsztaty metodologiczne dla doktorantów i habilitantów”, Uniwersytet Gdański,  23-14 maja 2013.
 • „Bariery modernizacji w Rosji”, Uniwersytet Warszawski, 15 listopada 2013.
 • „II Gdańska Konferencja Bałtycka: Europa Bałtycka w poczatkach XXI wieku”, 10 kwietnia 2014
  Toruń, II Kongres Azjatycki, 21-22 maja, Sino-Russian Cooperation in the Arctic
 • Kirkenes, Norwegia – The 2015 Thorvald Stoltenberg Conference on Arctic Urban Sustainability in Russia – in comparative perspective, 24-26 września 2015 r., “The Pomor Case in Russia’s Political Discourse and Arctic policy”
 • „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej, Podzamcze Chęcińskie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 14-15 maja 2015 r., Role of Kamchatka and Chukotka in the Foreign Policy of Russian Federation
 • Gdańsk, I Międzynarodowa Konferencja „Mit, symbol i rytuał w polityce”, 8 maja 2015 r., Syberia jako przestrzeń zmitologizowana
 • IX Ogólnopolska Konferencja „Tożsamość Kulturowo-cywilizacyjna Gdyni”, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, 14 lutego 2015 r., Haikou (Hainan, Chińska Republika Ludowa) jako miasto partnerskie Gdyni
 • III Gdańska Konferencja Bałtycka: Europa Bałtycka między stabilizacją a wyzwaniami geopolityki, 16 kwietnia 2015 r., Mity, stereotypy i symbole w stosunkach rosyjsko-fińskich
 • Poznań, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska, 31 maja 2015 r. Chińska Republika Ludowa wobec złóż surowców energetycznych w Arktyce
 • V Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych „Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych”, Gdańsk 12-14 listopada 2015 r., Znaczenie północnego szlaku morskiego dla stosunków chińsko-rosyjskich